Arbeidstoeleiding

Arbeidtoeleiding

Als gevolg van de psychische problematiek is de afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk. Wij richten ons op mensen met een breed scala aan psychische en/of psychiatrische beperkingen. Een combinatie met lichamelijke en/of gedragsproblematiek kan aan de orde zijn. Belemmeringen in de persoonlijke situatie komen regelmatig voor. De insteek van Cumulus Home is gericht op persoonlijke begeleiding met voldoende veiligheid en maatwerk. Uitgangspunt is niet alleen op welke wijze u als de klant zo snel mogelijk geplaatst kan worden op de arbeidsmarkt, maar vooral ook hoe hij duurzaam geplaatst kan worden.

Cumulus Home bied in de gemeente Amsterdam, Zaanstreek, Flevoland en Amersfoorts ondersteuning tot arbeidstoeleiding.

Als gevolg van de psychische problematiek is de afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk. Wij richten ons op mensen met een breed scala aan psychische en/of psychiatrische beperkingen. Een combinatie met lichamelijke en/of gedragsproblematiek kan aan de orde zijn. Belemmeringen in de persoonlijke situatie komen regelmatig voor.  Met de juist ondersteuning en het verkrijgen van inzicht in eigen functioneren zelf richting geven aan de voor hen gewenste mogelijkheden.

De insteek van Cumulus Home is gericht op persoonlijke ontwikkeling met voldoende veiligheid en maatwerk. Uitgangspunt is niet alleen op welke wijze u als de klant zo snel mogelijk geplaatst kan worden op de arbeidsmarkt, maar vooral ook hoe hij duurzaam geplaatst kan worden. En positieve instand houden succesfactoren zou kunnen verder ontwikkelen en behouden. De opleidingsachtergrond  variërend van speciaal onderwijs tot en met regulier HBO of universitair onderwijs. Ook de werkervaring kan sterk verschillen

De kracht van Cumulus Home ligt in de intensieve 1 op 1 begeleiding. Wij bieden de juiste tools op maat gesneden, competentiegericht leren.  Tijdens een re-integratietraject kijken we niet alleen aan een goede passende betaalde baan, maar ook om die baan d.m.v. jobcoaching te behouden. Deze gespecialiseerde jobcoach ondersteunt de persoon met een beperking tijdens de inwerkperiode, biedt een luisterend oor, leert hem diverse belangrijke handelingen en vaardigheden en indien nodig helpt de jobcoach actief mee op de werkvloer.

Ook aanspreekpunt voor de werkgever

Ook voor de werkgever is onze jobcoach hét aanspreekpunt. De coach bespreekt de inwerkperiode, begeleidt tijdens het dienstverband, evalueert het functioneren en bespreekt waar verbeteringen mogelijk zijn. Hij houdt hierbij rekening met zowel de belangen van de werknemer als van de werkgever. Onze jobcoach helpt daarnaast de werkgever bij het aanvragen van de diverse voorzieningen en instrumenten die op de doelgroep van toepassing zijn.

Wanneer een betaalde baan (nog) niet aan de orde is, kunnen de medewerkers bij Arbeidsintegratie mensen ondersteunen om hun arbeidsmogelijkheden optimaal te benutten en te ontwikkelen.

Dat kan bijvoorbeeld op een werkervaringsplek of een baan als vrijwilliger.

Voorbeelden van werkplekken en werkzaamheden zijn:

  • Fabriek of bouwmarkt. Assisteren bij het transport per vrachtauto, materialen in of uit elkaar halen, sjouwen, verplaatsen of tellen van goederen.
  • Restaurant. Assisteren bij het klaarmaken van eten, voorraad aanvullen, afwassen in de spoelkeuken, schoonmaken.
  • Kapperszaak. Haren opvegen, handdoeken opvouwen/ licht schoonmaakwerk, boodschappen doen, klanten kopje koffie geven
  • Autobedrijf. Auto’s wassen of poetsen, stofzuigen, de vloer vegen, ramen zemen/ helpen met het opruimen van gereedschap.
  • Tweedehandse winkel artikelen,
Bemiddeling en plaatsing

Cumulus Home bemiddelt tussen de vraag van de cliënt enerzijds en het aanbod van werkgevers anderzijds. Bemiddeling betreft het voorlichten en het tot elkaar brengen van een cliënt en een werkgever. De consulenten van Cumulus Home bieden iedere cliënt hulp bij zowel het zoeken als bij het krijgen van passend werk. Bij het zoeken naar een baan wordt je intensief ondersteund door je consulent van Cumulus Home. Daarbij benutten de consulent en jij zowel jouw netwerk als het eigen bestand van werkgevers waarmee Cumulus Home relaties onderhoudt. De consulent zal jou van suggesties voorzien en je ondersteunen bij het zoeken naar passende vacatures. Van jou wordt verwacht dat je zelf ook actief zoekt naar een baan.

Om een passende baan te krijgen geeft de consulent jou hulp bij je sollicitaties. Ook zal de consulent je ondersteunen bij het voorbereiden van gesprekken met een potentiële werkgever.

In het proces dat leidt tot een plaatsing, een arbeidscontract, speelt de consulent de rol van werkmakelaar die én jou én de werkgever optimaal tot dienst zal zijn. De werkgever wordt door je consulent voorbereid op jouw komst. Als dat nodig en mogelijk is gaat de consulent met jou mee naar de werkgever. Als je een arbeidshandicap hebt dan regelt de consulent ook de plaatsingsinstrumenten en voorzieningen. Dit zijn eventueel: een proefplaatsing, premiekortingen, een no risk-polis, loondispensatie, hulpmiddelen en werkplekaanpassingen, een vervoersvergoeding en Jobcoaching.

Jobcoaching

Het uiteindelijke doel van een re-integratietraject is om jou te plaatsen in betaald werk. Om je na plaatsing in betaald werk verder te kunnen begeleiden zodat je niet uitvalt in je werk, kan Cumulus Home jou ook jobcoaching/persoonlijke ondersteuning bieden. Jobcoaching wordt vaak ingezet voor mensen met een beperking. Jobcoaching is de begeleiding van een werknemer tijdens het verrichten van reguliere arbeid met als doel het voorkomen van uitval. Een jobcoach kan jou intensieve, gespecialiseerde begeleiding bieden als je (nog) niet zonder deze begeleiding zelfstandig kunt werken en heeft special aandacht voor onderstaande.

Vergroten van je belangrijke Competentie:

  • initiatief nemen – niet bang om iets uit eigen beweging te ondernemen, zonder aansporing van iemand anders, in plaats van af te wachten.
  • gestructureerd werken – volgens een plan werken, waarbij je het werk overziet, prioriteiten kunt stellen en deze kunt bijstellen zonder het doel uit het oog te verliezen
  • succesvol (samen)werken – ambitieus en enthousiast succesvol je werk verrichten, met voldoende empathisch vermogen om in prettige werksfeer met collega’s te kunnen samenwerken aan een gezamenlijk doel
  • resultaatgericht werken – in staat om plannen en opdrachten in concrete acties om te zetten en verantwoordelijkheid te nemen voor (je aandeel in) het eindresultaat De jobcoach zorgt er voor dat je, als je begint bij een nieuwe werkgever, voorgesteld wordt in het bedrijf en aan het team waar je mee gaat werken. Hij/zij helpt je (als het nodig is) bij het inwerken en biedt begeleiding om te zorgen dat het goed blijft gaan. De jobcoach kan ook ondersteuning bieden aan jouw collega’s of leidinggevenden.

De jobcoach kan advies geven over hoe het werk en de werkomgeving van jou (werkproces, werkplek, samenwerking e.d.) eventueel aangepast moet worden. Hij/zij kan de leidinggevende en collega’s ook leren hoe ze met jouw beperking(en) om moeten gaan.

Kortom: jobcoaching is er op gericht dat jij je werk goed uit kunt voeren en dat er wordt voorkomen dat je door jouw beperkingen uitvalt in je werk.

Poortwachter: Re-integratie tweede spoor

Als je werkt maar dit werk dreigt te verliezen, bv. omdat je ziek bent geworden door je eigen werk, dan kun je te maken krijgen met een re-integratietraject vanuit je werk. Eerst kijk je samen met je werkgever of er binnen het eigen bedrijf een oplossing gevonden kan worden om weer aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld in een aangepaste functie of in een andere functie. Dit noemt men re-integratie eerste spoor (spoor 1). Wanneer er geen oplossing gevonden kan worden, dan is de werkgever verplicht het tweede spoor (spoor 2) van re-integratie op te starten. De werkgever moet zich dan inspannen om voor jou werk te vinden bij een ander bedrijf. In veel gevallen schakelt de werkgever een re-integratiebureau in om deze begeleiding te verzorgen. CUMULUS HOME Werk kan dit tweede spoor-traject als erkend re-integratiebureau voor jou verzorgen.

Outplacement

Outplacement is een intensieve vorm van begeleiding vanuit een bestaande baan naar een andere baan bij een nieuwe werkgever. CUMULUS HOME biedt outplacementtrajecten aan voor mensen die nog een baan hebben, maar deze op korte termijn dreigen te verliezen

Sociale activering

Als je nog niet toe bent aan betaald werk, maar je wilt op termijn wel graag gaan werken en je hebt een uitkering van het UWV (Wajong, WIA, WAO of Ziektewet), dan biedt Cumulus Home jou de kans om mee te doen aan een traject sociale activering.

Wat kun je verwachten tijdens het traject?

Allereerst stel je samen met de intaker van Cumulus Home een trajectplan op. Daarin wordt de situatie waarin je verkeert, beschreven en worden jouw doelen waaraan je wilt werken binnen het traject vastgelegd. Naast je competities, besteden we ook aandacht aan je: Kernkwaliteiten en kernkwadranten

Een goede manier om je sterke en je zwakke punten helder te krijgen, is om je kernkwaliteiten en kernkwadranten in kaart te brengen. Dat is een veelgebruikte, heldere en toegankelijke methode die je ook kunt gebruiken om conflicten met anderen te analyseren.

Voorbeelden van doelen kunnen zijn: het doorbreken van het sociale isolement (als je daarin verkeert), inzicht krijgen in je eigen mogelijkheden en je beperkingen (sterkte- en zwakteanalyse), het opbouwen van je zelfvertrouwen, uitzoeken welk werk je in de toekomst wilt gaan doen, leuke activiteiten zoeken, dagbesteding/vrijwilligerswerk of een stage zoeken om werkervaring op te doen, enzovoort. Ook kunnen er praktische zaken aan de orde komen zoals: zelf (weer) leren boodschappen doen, (weer) zelfstandig leren reizen met het openbaar vervoer of eventueel eigen vervoer, de omgang met familie/vrienden/vriendinnen, contacten met instanties, enzovoort.

Een traject sociale activering duurt maximaal een jaar. Het uiteindelijk doel van sociale activering is doorstroom in een re-integratietraject naar betaald werk.

Financiering

Voor arbeidsmatige dagbesteding hebt u een WMO indicatie nodig. De indicatie hiervoor kunt u  aanvragen via de wijkteams.

Op verwijzing van UWV wordt dit traject bekostig door UWV

Via uw Werkgever ter vergroten van uw competenties

Aanmelding kan Telefonisch op 020-3417200 of door gebruik te maken van de aanmelding knop

Aanmelden als nieuwe cliënt bij Cumulus Home.

Dossier

Cumulus Home vindt een zorgvuldige behandeling van uw persoonlijke gegevens belangrijk. De afspraken hierover staan beschreven in een dossierreglement. U kunt dit document opvragen bij het afdelingssecretariaat.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Cumulus Home hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt is vertrouwelijk. Niets van wat u zegt in de gesprekken mag naar buiten gebracht worden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor u en uw medecliënten over het besprokene in groepsbesprekingen.

Rechten

De stichting PVP heeft een aantal folders over uw rechten, waar Pro Persona gebruik van maakt als zij haar cliënten over deze onderwerpen wil informeren. U kunt ze (ook) vinden op de website van de stichting PVP.