Clienten

Wachttijden:
Peildatum: januari 2021
Voor intake: 4 weken
Start behandeling na intake: 2 weken
Toelatingscriteria

U bent ouder dan 18 jaar en u heeft een verwijzing via de huisarts of via een gespecialiseerde instelling. U werkt actief mee aan de behandeling. U heeft een geldige zorgverzekering of u bent particulier aangemeld. Ook als u een asielzoeker status heeft kunt u zich aanmelden, mits er door de huisarts een duidelijke noodzaak is vastgesteld.

Uitsluitingscriteria

Exclusiecriteria zijn primaire verslavingsproblemen en acute crisissituaties waarbij opname nodig is. In dit geval zal u worden doorverwezen naar een instelling die wel gespecialiseerd zijn in deze klachten.

Wij staan voor ‘gezondheid die je je eigen familie gunt’. Voor hen bieden wij veilige menslievende zorg. We bieden specialistische GGZ op veel gebieden. Kort als dat kan; intensief en langdurig indien nodig. Dit doen we zo dicht mogelijk bij u in de buurt, tenzij het niet anders mogelijk is. Onderstaande vindt u meer informatie over onder andere; de aanmeldprocedure, wachttijden en kosten, uw privacy en indienen van een klacht.

Aanmelding

Er is een verwijsbrief noodzakelijk van uw huisarts of een gespecialiseerde instelling. Bij het eerste gesprek bij Cumulus Home brengt u de verwijsbrief, het bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering en uw identiteitsbewijs mee. U kunt zich zowel online via de website, persoonlijk en ook telefonisch aanmelden.

Intake

Eenmaal de aanmelding is gedaan zal er een afspraak gemaakt worden voor een intake.

Na aanmelding ontvangt u een vragenlijst per email. De vragenlijst dient als leidraad voor het eerste gesprek. Indien u geen internet hebt kunt u de vragenlijst tijdens uw eerste gesprek invullen. Tijdens dit intakegesprek kijken we naar de aard en ernst van de problematiek. Hoe ervaart u de problemen? Wat wilt u bereiken met de hulp?

Behandelplan

Tijdens een multidisciplinair overleg wordt vervolgens vastgesteld hoe we u het beste kunnen helpen en hoe het behandelplan eruit kan zien. Als hulp van een andere instelling beter is, bespreken we dat samen met u. Wij kunnen na aanmelding en intake een verdere diagnose stellen en indien nodig overgaan tot behandeling.

Soms is overleg nodig

Tijdens en na de intake wordt beoordeeld wat de oorzaak van het probleem is: wij stellen een diagnose, de basis voor de verdere behandeling. Om een goede diagnose te stellen hebben wij soms informatie nodig van andere behandelaars. Mocht dat het geval zijn dan doen we een beroep op u met daarvoor uw schriftelijke toestemming.

Behandelaanbod

Na de intakeprocedure wordt in overleg met u een behandeling gekozen die het beste aansluit bij de problematiek. Ons behandelaanbod bestaat uit diverse vormen van therapie waaronder individuele psychotherapie en medicamenteuze behandeling. De psychotherapie heeft een integratieve benadering, dat wil zeggen: behandeltechnieken en methodieken uit diverse psychotherapeutische stromingen worden toegepast (cognitieve gedragstherapie, cliënt-centered therapie, systeemtherapie, psychoanalytische therapie).

Specifieke methodieken waarmee gewerkt wordt zijn onder andere EMDR, Schematherapie, Mentalisation Based Treatment (MBT) en Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT).

Behandeling

De behandeling start met het bespreken van de inhoud van de behandeling. De hulpverlener maakt met u hiervoor een behandelplan. Wij vragen u of u akkoord gaat voordat de behandeling begint. Bent u het niet eens met het behandelplan, dan zal de hulpverlener u een nieuw voorstel doen. Samen met de hulpverlener zoekt u dan naar een andere oplossing. Vervolgens start de behandeling. Tijdens de behandeling kan nader onderzoek nodig zijn. Ook kan aanpassing van de behandeling nodig zijn omdat uw behandelaar en/of u zelf niet tevreden bent over het effect van de behandeling.

De behandelaren van Cumulus Home betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt na toestemming. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Vragenlijsten (ROM)

Wij vinden het belangrijk om samen met u na te gaan hoe uw behandeling verloopt en of u de meest geschikte hulp krijgt. We meten dit met behulp van vragenlijsten. Op verschillende momenten vragen we u om –via internet- zo’n lijst in te vullen: vóór uw eerste afspraak, enkele malen tijdens uw behandeling en na afsluiting van uw behandeling. Uw behandelaar ontvangt een samenvatting van de antwoorden en bespreekt die met u. Als het nodig is, wordt uw behandeling tussentijds aangepast.

Inhoud behandeling

Een behandeltraject kan bestaan uit een of een combinatie van onderstaande therapienstaande:

  • Individuele therapie en voorlichtingsbijeenkomsten (psycho-educatie).
  • Farmacotherapie en groepsgesprekken.
  • Cognitieve gedragstherapie en emotieregulatiehantering.
  • Oplossingsgerichte therapie en non-verbale therapie (drama, muziek, creatief, psychomotore).
  • traumabehandeling (bijvoorbeeld EMDR) en gezinsbegeleiding.
  • systeemtherapie en ouderbegeleiding.
  • intensieve psychiatrische thuiszorg (IPT) en activiteitentherapie.
  • EHealth en thuisbegeleiding.
  • Coaching

Afsluiting behandeling

Wanneer het einde van de behandeling nadert, zal De hulpverlener het traject evalueren met u en bereidt u voor op afronding van de behandeling. Indien er nazorg volgt, dan zorgt hij er ook voor dat dit geregeld wordt. Ter afsluiting van de behandeling stuurt de hulpverlener een ontslagbrief naar uw huisarts.

Nazorg

Meestal lukt het u na de behandeling uw gewone leven weer zelfstandig op te pakken. Soms is toch steun of nazorg nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met uw hulpverlener bij Cumulus Home. Ook kunt u worden doorverwezen naar een andere instantie, zoals maatschappelijk werk, een Regionale Instelling voor Beschermend Wonen (RIBW) of een GGZ instelling indien u ouder ben dan 18..

Uw hulpverlener bespreekt aan het einde van de behandeling de wensen en mogelijkheden met u.

Afspraak afzeggen of verzetten

U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. U kunt daarvoor bellen of mailen. Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een “no-show,” worden de behandelingskosten bij u in rekening gebracht.

Wachtlijst

Die is er maar is over het algemeen kort. Meestal is de wachttijd 2 weken. Wanneer u zich aanmeldt wordt u hierover verder geïnformeerd.

Kosten

Cumulus Home biedt gecontracteerde en on-gecontracteerde zorg. Bij on-gecontracteerde zorg betekent dit dat uw behandeling niet voor 100% maar een door uw zorgverzekeraar vastgestelde percentage aan Cumulus Home wordt vergoed. Cumulus Home neemt hier genoegen mee, we brengen u geen kosten (eigen bijdrage) in rekening.

GGZ behandelingen vergoed op basis van Diagnose Behandel Combinaties, een behandeltraject wordt gestart op basis van de diagnose. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Met een Akte van Cessie geeft u akkoord dat uw zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling rechtstreeks aan Cumulus Home uitbetaald. Het ondertekenen van een Akte van Cessie maakt deel uit van de aanmeldingsprocedure.

In 2019 hebben verschillende zorgverzekeraars het beleid met betrekking tot het rechtstreeks uitbetalen aan on-gecontracteerde zorgaanbieders met een Akte van Cessie aangepast, de facturatie zal moeten verlopen via de cliënt. Afhankelijk van het beleid van uw zorgverzekeraar houdt dit in dat u de factuur van uw behandeling aan Cumulus Home betaalt. De factuur kunt u vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar

Eigen Risco

Zoals de wet voorschrijft, is ook voor uw behandeling een verplichte eigen risico van toepassing. Voor 2019 is het bedrag van het eigen risico vastgesteld op 385 euro door de overheid. Dit kan anders zijn als u een collectiviteitsverzekering via uw gemeente heeft afgesloten. Ook kan het zijn dat u zelf voor een hoger eigen risico heeft gekozen voor verlaging van uw premie dan het door de overheid vastgestelde bedrag. In dit geval zult u meer moeten bijdragen aan uw behandeling. Over vergoedingen van zorg of het eigen risico in uw situatie adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden als nieuwe cliënt bij Cumulus Home.