Jongeren

Wachttijden:
Peildatum: juni 2019
Voor intake: 2 weken
Start behandeling na intake: 2 weken

Verwijzers

Huisartsen en medische specialisten kunnen verwijzen naar GGZ Cumulus Home voor een WMO indicatie. Met ingang van 2014 moet de huisarts bij de verwijzing een keuze maken tussen basis GGZ (generalistische, kortdurende zorg) en specialistische GGZ (complexe, langer durende zorg).

De behandeling kan starten wanneer wij een verwijsbrief met een specifieke vorm van GGZ hebben ontvangen van een (huis)arts of specialist. Op de website www.invoeringbasisggz.nl vindt u meer informatie over de basis GGZ en specialistische GGZ.

Verwijzen voor begeleiding verloopt via de wijkteams van uw gemeente. Uiteraard kunnen we u hierin ondersteunen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres contact@cumulushome.nl  of telefonisch 020-3417200

Cumulus Home biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding aan kinderen en jongeren tot 18 jaar in de regio’s  Noord Holland, Flevoland en Amersfoort.

Cumulus Home is gespecialiseerd in (interculturele) Jeugd GGZ met een compleet multidisciplinair (multicultureel)

Kinderen, jongeren, gezinnen kunnen bij ons terecht met de meest uiteenlopende klachten.

o.a. angst, somberheid, slapeloosheid, concentratieproblemen, trauma’s, lichamelijke klachten met emotionele achtergrond,klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, druk gedrag, sociale onhandigheid, ,opvoedingsproblemen, problemen in het gezin en op school. Hechtingsproblematiek, psychotische stoornissen.

 

Jeugd GGZ – behandeling is gericht op licht tot matig complexe psychische problemen zowel basis GGZ als specialistische GGZ voor de meest uiteenlopende klachten. Hierbij kunt u denken aan o.a. angst, trauma’s, autisme, ontwikkelingsproblemen, gedragsproblemen thuis of op school.

 

Jeugdhulp – begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, structureren en versterken van de dagelijkse vaardigheden en opvoedsituatie. Hierbij kunt u denken aan o.a. gedragsmatige problemen in het gezin en/of op school.

 

Verwijzing

Voor Jeugd GGZ heeft een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Verwijzing voor begeleiding verloopt via de wijkteams van uw gemeente. Met de verwijzing vragen wij een zorgtoewijzing aan bij uw gemeente. Uiteraard kunnen wij u hierin ondersteunen.

De zorgverlening start wanneer wij de zorgtoewijzing van de gemeente hebben ontvangen.

Uiteraard kunnen wij u hiermee helpen.

Uw Behandeling

Aanmelding

De huisarts heeft de regie in een behandeling in de GGZ. Uw huisarts meldt u, op basis van uw probleem, aan Cumulus Home

Ook kunt u indien een verwijsbrief al heb aanmelden via de functionaliteit knop in de blauwe vaak. Telefonisch kan het ook via centrale  telefoon nummer 020-3417200

Eenmaal de aanmelding is gedaan zal er een afspraak gemaakt worden voor een intake.

Intake

Zodra we de verwijzing hebben ontvangen, sturen we de cliënt een brief ter bevestiging van de aanmelding, en eventueel een vragenlijst die wij de cliënt, samen met de ouders, vragen in te vullen en aan ons te retourneren. Ook voegen we bij de brief een toestemmingsverklaring.We zijn namelijk wettelijk verplicht, bij kinderen jonger dan 16 jaar, de beide ouders (voogd) toestemming te vragen voor de intake en behandeling van hun kind.

Het intakegesprek duurt meestal 90 minuten en bestaat normaliter uit 2 delen. Tijdens het eerste deel van de intake maakt u kennis met één van onze behandelaars (meestal een psycholoog of orthopedagoog) en wordt uw klacht in kaart gebracht. In het tweede gedeelte van het intakegesprek sluit de psychiater aan en wordt er in veruit de meeste gevallen een behandelvoorstel gedaan. Is dit niet het geval, dan wordt er samen met u gekeken naar de volgende stap, bijvoorbeeld een vervolggesprek of verder onderzoek.

Alles wat wij doen, gebeurd in goede overleg met u als cliënt of als ouders/ verzorgers van uw kind.

Behandeling

De behandeling start met het bespreken van de inhoud van de behandeling. De hulpverlener maakt met u hiervoor een behandelplan. Wij vragen u of u akkoord gaat voordat de behandeling begint. Bent u het niet eens met het behandelplan, dan zal de hulpverlener u een nieuw voorstel doen. Samen met de hulpverlener zoekt u dan naar een andere oplossing. Vervolgens start de behandeling. Tijdens de behandeling kan nader onderzoek nodig zijn. Ook kan aanpassing van de behandeling nodig zijn omdat uw behandelaar en/of u zelf niet tevreden bent over het effect van de

De behandelaren van Cumulus Home betrekken in sommige gevallen familie, vrienden of andere betrokkenen in de behandeling van een cliënt na toestemming. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Vragenlijsten (ROM)

Wij vinden het belangrijk om samen met u na te gaan hoe uw behandeling verloopt en of u de meest geschikte hulp krijgt. We meten dit met behulp van vragenlijsten. Op verschillende momenten vragen we u om –via internet- zo’n lijst in te vullen: vóór uw eerste afspraak, enkele malen tijdens uw behandeling en na afsluiting van uw behandeling. Uw behandelaar ontvangt een samenvatting van de antwoorden en bespreekt die met u. Als het nodig is, wordt uw behandeling tussentijds aangepast.

Inhoud behandeling

Een behandeltraject kan bestaan uit een of een combinatie van onderstaande therapienstaande:

  • Individuele therapie en voorlichtingsbijeenkomsten (psycho-educatie).
  • Farmacotherapie en groepsgesprekken.
  • Cognitieve gedragstherapie en emotieregulatiehantering.
  • Oplossingsgerichte therapie en non-verbale therapie (drama, muziek, creatief, psychomotore).
  • traumabehandeling (bijvoorbeeld EMDR) en gezinsbegeleiding.
  • systeemtherapie en ouderbegeleiding.
  • intensieve psychiatrische thuiszorg (IPT) en activiteitentherapie.
  • EHealth en thuisbegeleiding.
  • Coaching

Afsluiting behandeling

Wanneer het einde van de behandeling nadert, zal De hulpverlener het traject evalueren met u en bereidt u voor op afronding van de behandeling. Indien er nazorg volgt, dan zorgt hij er ook voor dat dit geregeld wordt. Ter afsluiting van de behandeling stuurt de hulpverlener een ontslagbrief naar uw huisarts.

Nazorg

Meestal lukt het u na de behandeling uw gewone leven weer zelfstandig op te pakken. Soms is toch steun of nazorg nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een gesprek met uw hulpverlener bij Cumulus Home. Ook kunt u worden doorverwezen naar een andere instantie, zoals maatschappelijk werk, een Regionale Instelling voor Beschermend Wonen (RIBW) of een GGZ instelling indien u ouder ben dan 18..

Uw hulpverlener bespreekt aan het einde van de behandeling de wensen en mogelijkheden met u.

Kosten

Behandelingen voor Jeugd ggz (tot 18 jaar) valt onder de Jeugdwet vanaf 2015. Daarvoor gelden geen eigen bijdrage of eigen risico en wordt door de gemeente vergoed

U kunt een afspraak tot 24 uur van te voren kosteloos afzeggen of verzetten. U kunt daarvoor bellen of mailen. Als de afspraak binnen 24 uur vóór de behandeling wordt afgezegd of wanneer er sprake is van een “no-show,” worden de behandelingskosten bij u in rekening gebracht.

Zelf betalen?

U kunt ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen, ongeacht of u wel of niet verzekerd bent. De factuur wordt dan niet naar de gemeente verstuurd, maar naar u zelf.

Wachtlijst

Die is er maar is over het algemeen kort. Meestal is de wachttijd 2 weken. Wanneer u zich aanmeldt wordt u hierover verder geïnformeerd.

Aanmelden als nieuwe cliënt bij Cumulus Home.

Dossier

Cumulus Home vindt een zorgvuldige behandeling van uw persoonlijke gegevens belangrijk. De afspraken hierover staan beschreven in een dossierreglement. U kunt dit document opvragen bij het afdelingssecretariaat.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Cumulus Home hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat u met uw hulpverlener bespreekt is vertrouwelijk. Niets van wat u zegt in de gesprekken mag naar buiten gebracht worden, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming geeft. De geheimhoudingsplicht geldt ook voor u en uw mede-cliënten over het besprokene in groepsbesprekingen.

Rechten

De stichting PVP heeft een aantal folders over uw rechten, waar Pro Persona gebruik van maakt als zij haar cliënten over deze onderwerpen wil informeren. U kunt ze (ook) vinden op de website van de stichting PVP.