Organisatie

Cumulus Home maatwerk in multizorg

Cumulus Home is een open, laagdrempelige instelling, waar vanaf de drempel het professionele huiskamer gevoel /sfeer heers, dat maakt dat cliënten zich thuis voelen en de stap eerder durven te nemen, tot actie voor hun broodnodige persoonlijke ontwikkeling naar meer zelfredzaamheid en maatschappelijk participatie.

Met hoofdkantoor in Amsterdam en spreekuur locaties in Zaanstreek, Flevoland, Amersfoorts,

Cumulus Home is een Transculturele instelling voor Wmo begeleiding van jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen met psychosociale of psychiatrische en LVB problematiek.

Mensen kunnen bij ons terecht voor zowel lichte problematiek maar ook voor begeleiding van ernstige of vaker terugkerende klachten.

De kiem voor Cumulus Home is gelegd in 2010, toen één van de directeuren ingeschakeld werd door voedselbank in Amsterdam Zuidoost om het toenemend aantal cliënten met zeer ernstige psychiatrische en maatschappelijke problematiek, op te vangen en te begeleiden.De specifieke aanpak die toen is ontwikkeld (laagdrempelig, snel en integraal) bleek een succes.In de loop der jaren is deze praktijk steeds verder gegroeid. In 2013 is de praktijk getransformeerd tot een WTZI toegelaten instelling.

Bij Cumulus Home werken Psychiaters, Gz psychologen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, sociaal pedagogisch hulpverleners, pedagogen en casemanagers.

Samen spreken wij de volgende talen : Papiaments, Surinaams, Spaans, Engels, Nederlands Duits Frans, Arabisch. De meeste hulverleners zijn zelf ervaringsdeskundigen op het gebied van emigratie en denken in twee talen. Dit maakt dat Cumulus Home een specialistische team heeft op gebied van empathie en met de juiste tools ter ondersteuning van cliënten met hun hulpvraag verduidelijking en uiteindelijke persoonlijke doelen naar succes weet te behalen

Missie en Visie

Visie

De meeste mensen weten zelf heel goed wat ze willen en wat zij nodig hebben. In plaats van te werken aan allerlei beleidspunten en speerpunten, houdt Cumulus Home zich liever bezig met wat de cliënt wil en kan. Bij de aanpak moet de innerlijke kracht van de cliënt centraal staan. Waar de één stevige ondersteuning nodig heeft, kan de ander met een paar telefoontjes en handreikingen zelf weer verder. Ondersteuning op zijn best is precies gedoseerde ondersteuning: zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk.

Missie

Onze missie is om vraaggericht en met eigen kracht van de cliënt als uitgangspunt de ondersteuning te bieden die nodig is. Wij ambiëren om passende hulp te bieden waarin culturele aspecten een belangrijke rol speelt en de ambulante geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken voor mensen met een niet westerse culturele achtergrond.Daarbij is het bio-psychosociale assessmentmodel benadering leidend.

Cumulus Home maakt daarbij gebruik van collaborative care, een methodiek waarbij hulpverleners uit verschillende disciplines samenwerken om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk uit te voeren.We hanteren korte lijnen en kunnen snel schakelen naar intensieve begeleiding wanneer dat nodig is. We nemen de cliënt binnen zijn directe omgeving als uitgangspunt. Dit betekent ook dat wij het informele netwerk van de cliënt inzetten en ondersteunen en dat wij zoeken naar aanhaking met bestaande algemene voorzieningen zoals buurthuizen, verenigingen, kerken.

Aanmelden als nieuwe cliënt bij Cumulus Home.

Cliëntenraad

Binnen onze organisatie hebben wij een cliëntenraad aangesteld. Voorzitter is mevrouw R. Berendse. Leden zijn  mevrouw J.Nibte en mevrouw N. Tjong Affo. Vaste adviseur is Mr.  C. Berend.

email adres: cliëntenraad@cumulushome.nl

Rechten en Plichten

De rechten en plichten van de hulpverlener en cliënten in een behandelrelatie zijn vastgesteld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

klachtenregeling

We willen zo klantvriendelijk mogelijk zijn met zorg voor uw privacy en die van uw kind. Desalniettemin is het onverhoopt mogelijk dat wij steken laten vallen. Wij willen u vragen dit niet voor u te houden maar het aan ons te melden zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.